Schatting

Door uitgebreide domeinkennis en ervaring, de problemen analyseren en vereenvoudigen om zo de problemen bij de oorzaak aan te pakken.

In het deskundigenonderzoek kan men onderscheid maken tussen :

 

  • GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK

 

De deskundige wordt belast door de rechtbank met een taak waarbij hij neutraal tussenkomt tussen partijen met tegenstrijdige belangen, om tegensprekelijke vaststellingen te doen en/of om een advies te formuleren en/of om partijen trachten te verzoenen. Dit in opdracht van Parket van de Procureur Des Konings of andere rechtscolleges (Rechtbank van Eerste Aanleg, Rechtbank van Koophandel, Politierechtbank, Vredegerecht, Hof van Beroep)

 

  • PRIVAAT DESKUNDIGENONDERZOEK                                                                                                                                                                                                                

B1. Tegenstelbaar deskundigenonderzoek (aanstelling in onderling overleg)

De deskundige wordt belast door diverse bouwactoren (bouwheer en/of aannemer en/of architect) in onderling overleg, met een taak waarbij hij neutraal tussenkomt om tegensprekelijke vaststellingen te doen en/of om een advies

te formuleren.

 

B2. Eénzijdig deskundigenonderzoek (aanstelling op initiatief van 1 bouwactor)

De deskundige wordt aangesproken om raad te geven in het kader van een betwisting. Men spreekt dan van een opdracht als technisch raadgever.

>

Probleemoplossingen (voor  |  van)

Bodemsanering | Corrosie  | Geluidsoverlast  |  Geurhinder  | Oppervlaktegebreken  |  Scheur- en barstvorming  | Schimmel- en zwamvorming  |  Stut- en schoringswerken  |  Vochtplekken  |  Waterinsijpeling  | Zettingen en verzakkingen  |  Zwembaden  |  ...  

>